Bơm tăng áp khí

Bơm tăng áp khí – Air Drive Booster Pump

bơm tăng áp khí- Air Drive Booster Pump

Đặc điểm của bơm tăng áp khí – Air Drive Booster Pump

1. Áp suất không khí được sử dụng để thúc đẩy bơm tăng áp. Và áp lực thủy lực là đầu ra. Là nguồn năng lượng của xi lanh thủy lực, tốc độ dòng chảy lớn hơn so với bộ tăng áp chung, áp suất liên tục và xi lanh không được điều áp.

2. Điều chỉnh áp suất bằng van điều chỉnh áp suất không khí để ngăn chặn quá áp khi đạt đến hệ số áp suất. Khi áp suất dầu giảm xuống, bơm sẽ tự động bù lại. Nó đặc biệt thích hợp để kẹp áp suất dầu dài hạn, tiết kiệm năng lượng, không sinh nhiệt cho dầu, tiết kiệm, tiện lợi.

3. Loại A Cài đặt 130 gauge dầu bảng mạch và van điện từ – solenoid valve thích hợp cho xi lanh thủy lực tác động đơn hoặc tác động đôi. Có thể thêm solenoid valve theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

4. Loại B Với một lỗ ống, có thể được kết nối với van thủy lực bằng tay.

5. Kết hợp cài đặt máy bơm kép có thể chọn tỷ lệ áp lực, đặc biệt thích hợp cho áp suất thấp và áp lực cao đồng thời sử dụng các vị trí cố định.

Áp suất khí vận hành từ 1~6kg/cm²

Bom tang ap khi nen- Air Drive Booster Pump

Feature of air drive booster pump

1.The air pressure is used to drive the booster pump, and the hydraulic pressure is output. As the power source of the hydraulic cylinder, the flow rate is greater than that of the general supercharger, continuous pressurization, and the cylinder is not pressurized.
2. Adjust the pressure with the air pressure regulating valve to stop the flooding when the pressure multiplier is reached. When the oil pressure drops, the pump will automatically compensate. It is especially suitable for long-term oil pressure clamping, saving energy, no oil temperature, economical. Convenience.
3. A type: Install 130 gauge oil circuit board and solenoid valve, suitable for single-action or double-action hydraulic cylinder, and add solenoid valve according to actual needs.
4. B type: with a tube seat hole, can be connected to the hydraulic manual valve operation.
5. Dual pump installation combination can choose the pressure ratio, especially suitable for low pressure and high pressure simultaneous use of the fixture.

Hotline

096 899 0903